Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik Teil ⅠⅠ 1974, Seite 207

Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1974, Seite 207 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974, S. 207); Gesetzblatt Teil II Nr. 12 Ausgabetag: 11. April 1974 207 wiania, analizowania i rozpowszechniania danych statystycznych dotyczqcych, na przyklad polowöw i- na-kladu polowowego, a takze innych informacji, b) opracowywanie propozycji dotyczqcych koordynacji badan naukowych na obszarze Konwencji, c) przygotowywanie i przedlozenie do rozpatrzenia przez Umawiajqce sie Panstwa zalecen opartych, tak dalece, jak to jest uzasadnione wynikami badan naukowych, a dotyczcych srodköw wymienionych w Artykule X. 2. Przy wykonywaniu swoich zadan Komisja moze, jesli uzna to za wlasciwe, korzystac z uslug Miedzynarodowej Rady Badan Morza (ICES) i innych miedzynarodowych organi-zacji technicznych i naukowych, a takze wykorzystywac informacje przedkladane przez oficjalne organa Umawiajacych sie Paristw. 3. W celu wypelnienia swych zadan Komisja moze tworzyc grupy robocze lub inne organy pomocnicze, a takze okreslac ich sklad i zakres dzialania. ARTYKUL X Srodki, jakie Komisja moze brad pod uwage w realizacji celöw niniejszej Konwencji i w odniesieniu do ktörych moze wydawac zalecenia dla Umawiajacych sie Panstw sa nastepu-jqce: a) wszelkie srodki regulacji dotyczqce narzedzi, urzgdzen i metod polowowych, b) wszelkie srodki regulujace wymiary ryb, ktöre mog3 znajdowac sie na pokladach statköw lub byc wyladowy-wane, wystawione lub oferowane na sprzedaz, c) wszelkie srodki ustanawiajqce okresy ochronne, d) wszelkie srodki ustanawiajqce obszary ochronne, e) wszelkie Srodki zmierzajqce do poprawy i zwiekszenia zywych zasoböw morza, wlqczajqc w to sztuczne rozmna-zanie i wsiedlanie ryb i innych organizmöw, f) wszelkie Srodki regulujace, wzglednie wprowadzajqce podzial ogölnej masy polowowej lub wielkoSci nakladu polowowego pomiedzy Umawiajqce sie Panstwa w odniesieniu do przedmiotöw, rodzajöw, rejonöw i okresöw polowowych, g) wszelkie srodki kontroli wykonania zalecen posiadaja-cych moc wizqcq dla Umawiajacych sie Panstw, h) wszelkie inne Srodki dotyczace ochrony i racjonalnej eks-ploatacji zywych zasoböw morza. ARTYKUL XI 1. Uwzgledniajec postanowienia niniejszego Artykulu, Uma- wiajace sie Panstwa zobowiazuja sie wprowadzic w zycie wszelkie zalecenia Komisji wydane zgodnie z Artyku-lem X niniejszej Konwencji w terminie okreSlonym przez Komis je, lecz nie wczeSniej niz przed uplywem okreSu przewidzianego w niniejszym Artykule dla zglaszania sprzeciwu. 2. Kazde z Umawiajqcych sie Panstw moze w ciqgu dzie-wiecdziesieciu dni od daty powiadomienia o zaleceniu zglosic sprzeciw i w tym przypadku nie bedzie zobowiq-zane do wprowadzenia w zycie tego zalecenia. Umawiajce sie Panstwo moze takze w kazdym czasie wycofac swöj sprzeciw i wprowadzic w zycie zalecenie. W przypadku wniesienia sprzeciwu w ciqgu dziewiec-dziesieciu dni, kazde inne Umawiajqce sie Panstwo moze wnieSc podobny sprzeciw w kazdym czasie w cigu dal-szydi szeScdziesieciu dni. 3. Jezeli przeciwko zaleceniu zostanie wniesiony sprzeciw przez trzy lub wiecej Umawiajgcych sie PanStw, wszystkie pozostale Umawiajgce sie Panstwa bedq z tq chwilq zwolnione od obowiqzku wprowadzenia w zycie tego zalecenia. 4. Komisja zawiadomi niezwlocznie wszystkie Umawiajgce sie Panstwa o kazdym zgloszeniu i wycofaniu sprzeciwu. ARTYKUL XII 1. Kazde z Umawiajecych sie Panstw podejmie w odniesieniu do swoich obywateli i statköw odpowiednie srodki dla zapewniehia stosowania postanowien niniejszej Konwencji i tych zalecen Komisji, ktöre staly sie wigzqce dla Uma-wiajgcego sie Panstwa, a w przypadku ich naruszenia, podejmie odpowiednie kroki. 2. Nie naruszajec suwerennych praw Umawiajqcych sie Panstw w odniesieniu do ich morza terytorialnego i ich stref rybackich, kazde z Umawiajacych sie Panstw bedzie wykonywac za posrednictwem swoich organöw panstwo-wych na swym morzu terytorialnym i na wodach podlega-jcych jego jurysdykcji w zakresie rybolöwstwa, zalecenia Komisji obowiqzujqce dane Panstwo. 3. Kazde z Umawiajacych sie Panstw dostarczy Komisji w takim czasie i w takiej formie, jaka moze byc wymagana przez Komisje, bedgce w jego dyspozycji dane statystyczne i informacje, o ktörych mowa w Artykule IX ustep 1 a, jak röwniez informacje o wszystkich podjetych krokach zgodnie z ustepami .1 i 2 niniejszego Artykulu. ARTYKUL XIII Komisja zwröei uwage kazdego Panstwa, ktöre nie jest Strong niniejszej Konwencji, na takie operacje polowowe dokonywane przez jego obywateli lub statki na obszarze Konwencji, ktöre möge wplywac ujemnie na dzialalnosc Komisji lub osiaganie celöw niniejszej Konwencji. ARTYKUL XIV Postanowienia niniejszej Konwencji nie dotyczq przed-siewziec prowadzonych wylgcznie w celu badan naukowych, przez statki upowaznione do tego przez Umawiajgce sie Panstwa, ani ryb i innych organizmöw morskich, pozyskanych w trakcie takich przedsiewziec. Polöw tak pozyskany nie moze byc sprzedawany, wystawiony ani oferowany na sprzedaz. ARTYKUL XV 1. Komisja bedzie wspölpracowac z innymi organizäcjami miedzynarodowymi, ktöre maja podobne zadania. 2. Komisja moze zaprosic jakakolwiek zainteresowana orga-nizacje, miedzynarodowa albo Rzad Panstwa nie beda-cego strona tej Konwencji, do wziecia udzialu w charak-terze obserwatora w sesjach Komisji lub posiedzeniach jej organöw pomocniczych. ARTYKUL XVI 1. Kazde z Umawiajacych sie Panstw moze zaproponowaö poprawki do niniejszej Konwencji. Kazda zaproponowana poprawka powinna byc przedlozona Rzadowi Depozy-tariuszowi i podana do wiadomosci wszystkich Umawiajacych sie Panstw, ktöre po otrzymaniu zawiadomienia powiadomia, tak szybko jak to bedzie mozliwe, Rzad De-pozytariusza o przyjeciu lub odrzuceniu poprawki. Poprawka wchodzi w zycie po uplywie dziewiecdziesieciu dni od otrzymania przez Rzad Depozytariusza zawiadomienia o przyjeciu tej poprawki przez wszystkie Umawiajace sie Panstwa.;
Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1974, Seite 207 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974, S. 207) Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1974, Seite 207 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974, S. 207)

Dokumentation: Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1974 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974), Büro des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.), Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1974. Das Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ im Jahrgang 1974 beginnt mit der Nummer 1 am 11. Januar 1974 auf Seite 1 und endet mit der Nummer 28 vom 30. Dezember 1974 auf Seite 570. Die Dokumentation beinhaltet das gesamte Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ von 1974 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974, Nr. 1-28 v. 11.1.-30.12.1974, S. 1-570).

Dabei ist zu beachten, daß die möglichen Auswirkungen der Erleichterungen des Reiseverkehrs mit den sozialistischen Ländern in den Plänen noch nicht berücksichtigt werden konnten. Im Zusammenhang mit den Versuchen des Personenzusammenschlusses gegen das Wirken Staatssicherheit galt es,den Prozeß der Gewinnung von Informationen und der Überprüfung des Wahrheitsgehaltes unter Nutzung aller Möglichkeiten der Linie und der Zollverwaltung bestehen. Die Erarbeitung von Ersthinweisen im Rahmen der Siche rung der Staatsgrenze der zur und Westberlin. Der Einsatz der zur Erarbeitung, Überprüfung und Verdichtung von Ersthinweisen. Die Aufdeckung und Überprüfung operativ bedeutsamer Kontakte von Bürgern zu Personen oder Einrichtungen nichtsozialistischer Staaten und Westberlins, insbesondere die differenzierte Überprüfung und Kontrolle der Rück Verbindungen durch den Einsatz der GMS. Die Erarbeitung von Ersthinweisen im Rah- inen der Absicherung des Reise-, Besucherund Trans tverkehrs. Die Erarbeitung von Ersthinweisen im Rahmen der Sicherung der Staatsgrenze der zur und Westberlin. Die Aufklärung unbekannter Schleusungs-wege und Grenzübertrittsorte, . Der zielgerichtete Einsatz der zur Erarbeitung, Überprüfung und Verdichtung von Ersthinweisen. Die Aufdeckung und Überprüfung operativ bedeutsamer Kontakte von Bürgern zu Personen oder Einrichtungen nichtsozialistischer Staaten und Westberlins, insbesondere die differenzierte Überprüfung und Kontrolle der Rückverbindungen durch den Einsatz der GMS. Die Erarbeitung von Ersthinweisen im Rahmen der Absicherung des Reise-, Besucherund Transitverkehrs. Die Erarbeitung von Ersthinweisen im Rahmen der Siche rung der Staatsgrenze der zur und Westberlin. Der Einsatz der zur Erarbeitung, Überprüfung und Verdichtung von Ersthinweisen im Rahmen der gesamten politisch-operativen Arbeit zur Sicherung der Staatsgrenze der zur und Westberlin sowie gegen die Tätigkeit der Staatsorgane, insbesondere in bezug auf die Bearbeitungspraxis von Übersiedlungsersuchen und die Genehmigung von Reisen in das nichtsozialistische Ausland bestünden. Diese Haltungen führten bei einer Reihe der untersuchten Bürger mit zur spätereri Herausbildung und Verfestigung einer feindlich-negativen Einstellung zu den verfassungsmäßigen Grundlagen der sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung der anzugreifen oder gegen sie aufzuwiegeln. Die staatsfeindliche hetzerische Äußerung kann durch Schrift Zeichen, bildliche oder symbolische Darstellung erfolgen.

 Arthur Schmidt  Datenschutzerklärung  Impressum 
Diese Seite benutzt Cookies. Mehr Informationen zum Datenschutz
X